Algemene huurvoorwaarden

 

Betaling

 

 1. Binnen 14 dagen na ondertekening van deze overeenkomst zal de huurder 50% van de overeengekomen huursom overmaken op rekening van de verhuurder. Het resterende bedrag, inclusief de aan ommezijde genoemde kosten, wordt bij aankomst verrekend of is voor aankomst overgemaakt op rekening van de verhuurder.

 2. Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van de aanbetaling.

 

Rechten en verplichtingen verhuurder

 

 1. Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren.

 2. Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.

 

Rechten en verplichtingen huurder

 

 1. Huurder verklaart zicht met de ligging en staat van onderhoud van het gehuurde bekend.

 2. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan in deze overeenkomst is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bij overschrijding (zonder toestemming) van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.

 3. De huurder zal het gehuurde netjes bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode.

 4. Huurder verplicht zich na afloop van de huurtermijn het gehuurde met de daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren.

 5. Huisdieren en binnen roken niet toegestaan

 6. Huurder zal het gehuurde uitstluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

 7. Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door de verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

 8. Het is de huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken voor de omgeving.

 

 

 

 

 

 

Algemene bepalingen            

 

 1. Het ter beschikking stellen van het huurobject aan de huurder geschiedt door overhandiging van de huissleutels, nadat het volledige bedrag is betaald.

 2. Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen de huurder en verhuurder te worden overeengekomen en op het huurcontract te worden vermeld.

 3. De verhuurder is, tenzij dit aan zijn opzet of schuld is te wijten, niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, letsel en/of ongevallen met betrekking tot goederen of personen, veroorzaakt tijdens of tengevolge van het verblijf in de gehuurde accommodatie.

 

Ontbinding

 

 1. Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:

  • indien bij de aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan.

  • Indien huurder het gehuurde vroegtijdig verlaat.

  • Indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag waarop de huurtermijn een aanvang neemt voor 18.00, zonder te berichten dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.

  • Indien de huurder de verplichtingen uit deze overeenkomstniet behoorlijk naleeft.

 

Annuleringsbepalingen

 

 1. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van de aangegane overeenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling.

Deze schadeloosstelling bedraagt:

 • 15% van het huurbedrag in dien de annulering meer dan drie maanden voor de begindatum van de huurperiode valt.

 • 50% van het huurbedrag indien de annulering meer dan één maand, doch minder dan drie maanden voor de begindatum van de huurperiode valt.

 • 75% van het huurbedrag indien de annulering meer dan één week, doch minder dan één maand voor de begindatum van de huurperiode valt.

 • 100% van het huurbedrag indien de annulering minder dan één week voor de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

 • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 • Allgemeine Mietbedingungen

 •  

 • Bezahlung

 •  

 • Innerhalb 14 Tagen nach Unterzeichnung dieses Vertrages wird der Mieter 50% der Mietsumme auf konto der Vermieter zahlen. Der Restbetrag wird bei Anfang des Mietzeitraumes bezahlt oder ist for Ankunft beigeschrieben auf Rechnung des Vermieters.

 • Der Vermieter ist erst nach Erhalt der Anzahlung an diesen Vertrag gebunden.

 •  

 • Rechte und Pflichte des Vermieters

 •  

 • Der Vermieter hat sich durch Unterzeichnungdieses Vertrages verpflichtet, den Mietgegenstand dem Mieter zum vereinbarten Zeitpunkt sauber und im guten Zustand zu übergeben.

 • Der Vermieter/Vertreter darf das Mietobjekt nach absprache in Augenschein nehmen oder durch interessierter neue Mieter besichtigen lassen.

 •  

 • Rechte und Pflichte des Mieters

 •  

 • Der Mieter erklärt, dass er mit der Lage und Zustand des Mietgegenstandes bekannt ist.

 • Der Mieter darf das Mietobject nicht an Dritte weitervermieten oder zum Gebrauch üuberlassen. Ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters dürfen nicht mehr Personen im Mietobject übernachten, als in diesem Vertrag vereinbart worden sind. Wenn die festgelegte Personenzahl ohne schriftliche Zustimmung überschritten wird, gilt dierser Vertrag als annuliert.

 • Der Mieter wird den Mietgegenstand ordentlich und sauber bewohnen, wobei er für Schäden am Mietgegenstand, einschliesslich des Schadens an dem oder Verlust (eines Teils) des Inventars haftbar ist, die während des Mietzeitraumes verursacht werden.

 • Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand einschliesslich des Inventars nach Ablauf der Mietzeit sauber und ordentlich zu hinlassen.

 • Haustiere verboten

 • Der Vermieter darf den Mietgegenstand ausschliesslich als Ferienwohnung benutzen und darf darin insbesondere keinen Beruf oder kein Gewerbe ausüben.

 • Es ist verboten, in dem Mietgegenstand andere Geräte zum Kochen oder Waschen ze benutzen, als die, die darin durch den Vermieter eingebaut oder aufgestellt worden sind.

 • Es ist dem Vermieter verboten durch Musik oder Lärm die Umgebung zu belästigen.

 •  

 •  

 •  

 • Allgemeine Bestimmungen    

 •  

 • Der Mietgegenstand wird dem Mieter zur Verfügung gestellt, indem ihm, nach Bezahlung der gesamten Mietsumme an der Vermieter, die Hausschlüssel übergeben wird.

 • Bei die Mietpreis zusätzliche Kosten mussen vorab verienbart werden und auf dieses Vertrag vermeldet sein.

 • Der Vermieter haftet nicht für Diebstahl, Beschädigung, Personenschäden und/oder Unfälle in bezug auf Sachen oder Personen, die während oder als Folge des Aufenthalts in der gemieteten Unterkunft verursacht werden, es sei denn, diese sind durch seinen Vorsatz oder seine grosse Fahrlässigkeit verursacht werden.

 •  

 • Kündigung durch den Vermieter

 •  

 • Der Vermieter ist berechtigt diesen Vertrag ohne Inverzugsetzung und ohne schiedsgerichtliches Verfahren in den nachtstehenden Fällen als gekündigt zu betrachten:

 • Wenn zum Zeitpunkt des Mietbeginns nicht die volle Mietsumme entrichtet ist.

 • Wenn der Mieter das Mietobjekt vorzeitig räumt.

 • Wenn der Mieter ohne vorherige Benachrichtigung am Tage, an dem das Mietverhältnis beginnt, bis 18.00 Uhr das Mietobjekt nicht übernommen hat.

 • Wenn der Mieter den Verpflichtungen dieses Vertrages nicht nachkommt.

 •  

 • Annullierung

 •  

 • Wenn der Mieter aus irgendeinem Grunde den Mietvertrag kündigt oder ohne diesen Vertrag ausdrücklich zu kündigen, Seine aus diesem Vertrag hervorgehenden Rechte nicht oder nur zum Teil geltend macht, ist der Mieter verpflichtet dem Vermieter eine Entschädigung zu zahlen un zwar:

 • 15% des Mietbetrages wenn die Kündigung mehr als 3 Monaten vor Mietbeginn erfolgt.

 • 50% des Mietbetrages wenn die Kündigung innerhalb von 3 Monaten bis 1 Monat vor Mietbeginn erfolgt.

 • 75% des Mietbetrages wenn die Kündigung innerhalb 1 Monat und 1 Woche vor Mietbeginn erfolgt.

 • 100% des Mietbetrages wenn die Kündigung kürzer als 1 Woche vor Mietbeginn erfolgt oder wenn die Mietzeit schon begonnen hat.

Follow Us:

 • w-facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now